Regulamin
Świadczenia Usług Sieci "System-Tech"&1
Postanowienia Ogólne

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają

a) System-Tech - firma świadcząca usługi dostępu do Internetu 
b) Regulamin - Regulamin świadczenia usług sieci System-Te
c) umowa - umowa o korzystanie z usług sieci System-Tech 
d) abonent - osoba lub firma z któą zawarto umowę
e) abonament - opłaty za dostęp do określonej w umowie usługi
f) cennik - cennik usług sieci System-Tech
g) terminal - komputer z kartą sieciową wlan i instalacja antenową

&2
Warunki świadczenia usług


1.System-Tech na podstawie zawartej umowy i po spełnieniu warunków określonych w regulaminie zapewnia Abonentowi możliwość korzystania przy uzyciu sieci System-Tech dostępu do internetu drogą radiową
2.Abonent zobowiązany jest pisemnie poinformować System-Tech ozmianach danych zawartych w umowie ,w terminie nie później niż do końca miesiąca,w którym zmiany te zaistniały .
3.Zapewnienie dostępu do sieci System-Tech następuje z chwilą dokonania instalacji.
4.System-Tech dokonuje konfiguracji terminala w lokalu Abonenta ,a sprawność urządzenia Abonent potwierdza podpisując umowę.
5.Abonent zobowiązuje się używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji.
6.Uszkodzenia urządzeń sprzedanych przez System-Tech ,wynikające z niezgodnego z ich przeznaczeniem użytkowania lub spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi nie są objęte gwarancją
7.Uszkodzenia sieci System-Tech wynikle z dzialania bądź zaniechani Abonenta lub nieprawidłowego z nich korzystania usuwane są w całości na koszt Abonenta.
8.Abonent nie ma prawa bez pisemnej zgody System-Tech,podłączać do sieci System-Tech wiekszej ilości terminali niż wskazana w Umowie.
9.Abonent nie ma prawa udostepniać dostępu do sieci System-Tech innym podmiotom i osobom trzecim.
10.Abonent uprawniony jest do korzystania z terminala jedynie na terenie jednego lokalu wskazanego w umowie jako miejsce świadczenia usługi.
11.Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:
a)działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urzadzeń innych abonentów sieci System-Tech badź urzystowników sieci Internet
b)wykorzystywanie dostepu do Internetu w celach niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym
c)stosowanie nielegalnego oprogramowania
d)działanie powodujace przechwytywanie danych od innych uzytkowników sieci System-Tech badź ingerowanie w ich urzadzenia
e)wszelkie inne działania powodujące zakłucenia w pracy sieci System-Tech,sieci Internet bądź urządzeń innych uzytkowników
12.Abonent zobowiązany jest do rzetelnego przestrzegania Regulaminu oraz Umowy.
13.W przypadku naruszenia postanowień umowy,Abonent zobowiazany jest do zapłacenia kary umownej przewidzianej w cenniku.
14.W przypadku uporczywego naruszania postanowień Umowy,System-Tech ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
15.System-Tech zobowiazany jest w miarę możliwości technicznych,do niezwłocznego usuwania wad w jakości świadczonej usługi.


&3
Serwis

1.System-tech zapewnia Abonentowi pomoc techniczną przy montażu zestawu instalacyjnego,skonfigurowania terminala abonenckiego,sprawdzeniu funkcjonowania w nim zainstalowanej karty sieciowej.
2.System-Tech zapewnia Abonentowi odpłatną pomoc techniczną w miare możliwości technicznych w zakresie pozostałych usług zwiazanych z korzystaniem z sieci System-Tech


&4
Opłaty i postepowania w przypadku powstania zaległości w płatnościach

1.Abonent zobowiazany jest do uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej określonej w cenniku,płatnej do 14(czternastego )dnia kazdego miesiąca.
2.Wysokość opłat oraz zakres usług dla danego pakietu lub usług dodatkowych jest szczegółowo podana w Cenniku.
3.Wszelkie zmiany cen usług abonamentowych podawane są za pomocą komunikatów na stronie www.systemtech.pl, a także mogą być rozsyłane poczta elektroniczną minimum na 30 dni przed ich wprowadzeniem.
4.Zmiana cen usług nie stanowizmiany warunków umowy.
5.W pzrypadku stwierdzenia zaległości Abonenta w należnych płatnościach, System-Tech jest uprawniony do zablokowania dostepu do sieci System-Tech.
6.odblokowanie dostępu do sieci System-Tech nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez Abonenta zaległych opłat wraz z karą umowną przewidzianą w Cenniku.
7.Za dzień zapłaty uważa się dzień w którym należność znajdzie się na koncie System-Tech lub dzień dokonania wpłaty w kasie System -Tech.Abonent ponosi odpowiedzialność finansową za naruszenie &2 pkt.9,10,11 niniejszego regulaminu,której wysokość określona jest w cenniku.
8.Po bezskutecznym uplywie terminu wskazanego przez System-tech dochodzić będzie zaległych platności na drodze sądowej.
9.Za opóźnienia w uiszczaniu opłat System-tech pobiera odsetki ustawowe,które wskazane są na nocie odsetkowej, przesłanej Abonentowi listem poleconym.
10.W przypadku rozwiązania umowy nie podlegają zwrotowi jednorazowe opłaty instalacyjne.
11.W przypadku zerwania przez Abonenta umowy zawartej na warunkach promocyjnych,Abonent zobowiązany jest pokryć koszty zgodnie z Cennikiem Usług System-Tech.


&5
Reklamacje


1.Abonent może skladac reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w formie pisemnej lub telefonicznie.
2.Jeżeli pomimo zlożenia przez Abonenta reklamacji, miało miejsce trwałe (przez okres jednorazowo dłuższy niż 2 dni robocze )świadczenie przez System-Tech usługi złej jakości pod względem technicznym lub niewykonywanie usługi ,Abonent powinien w ternimie 3 dni zgłosić ponownie reklamację, celem uzyskania obniżenia opłaty abonamentowej,o któerj mowa w regulaminie &2 pkt 18.
3.Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiazana jest podac swoje dane ,adres oraz opis przyczyny reklamacji.reklamacje anonimowe nie beda uwzględniane.
4.System-Tech przy załatwianiu reklamacji zobowiazany jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności:
a)prowadzona przez siebie ewidencję i posiadana dokumentację
b)dokumenty i nnne dowody przedstawione przez reklamującego
c)wyniki postepowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne System-Tech,badania techniczne obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług.
5.Reklamacja powinna być rozpatrzona przez System-Techw terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia ,a w sprawach wymagających postepowania wyjaśniającego albo dłuzszych badań lub obserwacji ,w ciągu 60 (sześcćdziesięciu) dni od daty zgłoszenia.


&6
Postanowienia końcowe


1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,Ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz inne właściwe przepisy.
2.Informacje o planowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie i terminie wprowadzenia ich w zycie ,przekazywane będą przez System-Tech w formie pisemnej, komunikatów w aktualnościach na stronie www.systemtech.pl/index.php?typ=1 lub pocztą e-mail przynajmniej na 30 dni,czyli jeden okres rozliczeniowy przed planowaną zmianą.
3.Jeżeli Abonent nie zaakceptuje zmian,o ktorych mowa w pkt.1,przysluguje mu prawo do wypowiedzenia Umowy,najpóźniej na 14 (czternaście ) dni przed dniem wejścia w życie nowych postanowień,ze stkukiem do końca bieżącego miesiąca.Nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie traktowane będzie jako akceptacja przez Abonenta wprowadzonych zmian.
4.System-Tech uprawniony jest do scedowania swoich uprawnień i obowiazków wynikających z Umowy,Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005r.